Fara í efni

Samorka

Norðurorka er aðili að SAMORKU, samtökum orku- og veitufyrirtækja í landinu og í gegnum þau aðili að Samtökum atvinnulífsins. Samtökin eru málsvari orku- og veitufyrirtækja og beita sér fyrir farsælli þróun í orku‐ og veitumálum á Íslandi. Á meðal meginverkefna Samorku eru einnig innri málefni svo sem kynningar-, fræðslu- og félagsstarfsemi aðildarfyrirtækjanna en í ráðum og nefndum Samorku situr fjölmargt starfsfólk aðildarfyrirtækjanna. 

Fallorka ehf.

Fallorka ehf. er dótturfélag Norðurorku og hefur með höndum framleiðslu og sölu á raforku til viðskiptavina um land allt. Árið 2019 var fyrsta heila rekstrarár Glerárvirkjunar ll, sem Fallorka byggði í Glerá ofan Akureyrar. Nýja virkjunin hefur uppsett afl 3,3 MW og varð ársframeiðslan um 26 GWst sem er meira en bjartsýnustu spár höfðu gert ráð fyrir. Á árinu var lokið við frágang göngu- og hjólastígs um 7 km leið inn á Glerárdal og sett upp göngubrú á stíflu nýju virkjunarinnar. Við þetta opnast ný og falleg hringleið um Glerárdal fyrir útivistarfólk.

Á árinu 2019 var yfirfall Djúpadalsstíflu ll hækkað um 2,3 metra til að auka vatnsmiðlun og fallhæð. Þá var þéttikjarni í jarðvegshluta stíflunnar einnig hækkaður og uppfyllir mannvirkið nú ströngustu staðla um öryggi, svo sem að þola svokallað 500 ára flóð án teljandi skemmda.

Fallorka starfrækir nú fjórar vatnsaflsvirkjanir við Eyjafjörð. Sala á forgangsorku á árinu 2019 var 166 GWst. Tekjur Fallorku námu 963,0 milljónum króna á árinu og hagnaður fyrir afskriftir var 203,3 milljónir króna. Hagnaður ársins var 68,5 milljónir króna og veltufé frá rekstri 154,6 milljónir króna.

Vistorka

Starfssemi Vistorku á árinu 2019 var mjög fjölbreytt. Sem fyrr var mikil áhersla á orkuskipti þar sem leitað er leiða til að nýta innlenda orku í stað innfluttrar. Tvö verkefni einkenndu þó starfsemina umfram önnur, úrgangsmál og fræðsla um loftslags- og umhverfismál. Á sviði úrgangsmála tók félagið virkan þátt í tveimur stórum stefnumótunarverkefnum, annarsvegar á vegum landshlutasamtaka á Norðurlandi og hinsvegar með starfshópi hjá Akureyrarbæ. Niðurstöðu beggja hópa er að vænta á vormánuðum 2020. Á sviði fræðslumála voru mjög fjölbreytt verkefni, fyrirlestrar á ráðstefnum, í skólum ásamt kennslu bæði í vinnuskólanum og námskeiði bandarískra nemenda um sjálfbærni og orkumál á Akureyri.

Tengir hf.

Tengir hf. er hlutdeildarfélag Norðurorku hf. og er eignarhluti félagsins rúm 38%. Fyrirtækið rekur ljósleiðaranet á Norðurlandi. Starfsemi Tengis hefur vaxið mikið undanfarin ár og er tekjugrunnur félagsins sterkur. Fjárfestingar Tengis munu á næstu árum að mestu snúast um að ljúka ljósleiðaravæðingu í þéttbýlinu á Akureyri en segja má að lokið sé tengingum í dreifbýli norðanlands að mestu. Velta félagsins var um 470 milljónir króna og hagnaður um 48 milljónir króna. Rekstrarniðurstaðan er vel ásættanlegt í ljósi mikilla fjárfestinga í uppbyggingu á ljósleiðaraneti og búnaði liðin ár.

NORAK ehf.

NORAK ehf. er hlutdeildarfélag Norðurorku hf. en Norðurorka hf., Rafeignir ehf. og Álag ehf. eiga fyrirtækið að jöfnu. Félagið á og rekur spennuvirki við álþynnuverksmiðju TDK í Krossanesi sem spennir niður raforku sem kemur frá aðveitustöð Landsnets við Rangárvelli. Á árinu var unnið að stórum viðhaldsverkefnum sem voru fyriséð. Reksturinn sem er fjárhagslega stilltur af miðað við samningstíma verksmiðjunnar til ársins 2027 gekk almennt vel á árinu 2019.

Hrafnabjargavirkjun ehf.

Hrafnabjargavirkjun ehf. er að 48,75% hlut í eigu Norðurorku, 48,75% hlut í eigu Orkuveitu Húsavíkur og 2,5% eru í eigu Atvinnueflingar Þingeyjarsýslu. Félagið var stofnað um fýsileika þess að nýta vatnsorku í Skjálfandafljóti ofan Bárðárdals. Í tillögu verkefnastjórnar Rammaáætlunar III til umhverfisráðherra eru allir fjórir nýtingakostir félagsins settir í verndarflokk. Rammaáætlun III hefur ekki farið fyrir Alþingi og ekki ljóst hver framvindan verður.

Íslensk orka hf.

Norðurorka er hluthafi í félaginu Íslensk orka hf. en félagið heldur utan um jarðhitaréttindi, borholur og rannsóknir á jarðhitakerfum í Öxarfirði, verkefni sem enn er í biðstöðu. Fram hafa komið áhugsamir aðilar um nýtingu á heita vatninu til raforkuframleiðslu en það er mat stjórnar Íslenskrar orku að hagkvæmara sé fyrir félagið og heimamenn að markaðssetja heitt vatn af svæðinu til einhvers konar iðnaðarframleiðslu.

Netorka

Norðurorka á 7,7% hlut í Netorku ehf. sem gegnir því hlutverki að vera sameiginlegt mæligagna- og uppgjörsfyrirtæki fyrir íslenskan raforkumarkað. 

Orkey ehf.

Á árinu 2019 eignaðist Norðurorka að fullu Orkey ehf. sem rekur lífdísilverksmiðju á Akureyri. Lífdísill er unninn úr innlendu hráefni, svo sem notaðri steikingarfeiti frá veitingahúsum og ýmsum öðrum fitu- og olíuríkum úrgangi. Vinnsla félagsins er mikilvægur þáttur í að draga úr úrgangi sem annars gæti endað í fráveitukerfum bæjarins eða í urðun. Unnið er að því að koma rekstrinum í það form að hann verði fjárhagslega sjálfbær. Helstu kaupendur Lífdísels er malbikunarstöð Akureyrarbæjar og sem fyrr Samherji.

Eimur

Eimur er samstarfsverkefni Landsvirkjunar, Eyþings, Norðurorku og Orkuveitu Húsavíkur um bætta nýtingu orkuauðlinda og aukna nýsköpun í orkumálum á Norðurlandi eystra. Starf Eims er um margt óáþreifanlegt og lýtur frekast að því að sækja tækifæri, auka þekkingu, umtal og möguleika aðila á að fjölnýta auðlindastrauma orkuauðlinda sem eru á svæðinu til verðmætasköpunar. Á árinu 2019 lauk formlega uppsettum verkefnatíma og er unnið að því með nýjum landshlutasamtökum SSNE að ákvarða um framhald verkefnisins en allir aðilar að verkefninu hafa lýst sig reiðubúna til áframhaldandi þátttöku.

Vaðlaböð ehf.

Vaðlaböð ehf. er verkefni um baðstaðinn „Svörtuloft“ sem kom út úr hugmyndasamkeppni Eims á nýtingu heita vatnsins úr Vaðlaheiðargöngum. Norðurorka er með 30% eignarhlut á móti Tækifæri hf. og Stefáni Tryggvasyni hugmyndasmið. Verkefnið er að kanna möguleika þess að koma upp aðstöðu fyrir ferðamenn og nýta til þess heita vatnið úr Vaðlaheiðargöngum. Norðurorka tók á sinum tíma að sér að beisla heita vatnið í göngunum og koma því út í sérlögn svo nýting til mögulegs baðstaðar væri gerleg. Ýmsar leiðir hafa verið kannaðar í uppbyggingu en segja má að verkefnið bíði fjárfesta sem sjá tækifæri í hugmyndinni og nýti til þess heita vatnið úr göngunum.

 

Til baka - Yfirlit yfir starfsemina