Fara í efni

Rekstrarreikningur

Rekstur samstæðunnar gekk vel á árinu 2021 fyrir samstæðuna í heild. Tekjur urðu meiri en áætlanir gerðu ráð fyrir í hitaveitu þrátt fyrir sérlega gott árferði veðurfarslega. Tekjur rafveitu voru hins vegar undir væntingum og einnig var rekstrarkostnaður rafveitunnar meiri en gert var ráð fyrir. Áhrif Covid hafa verið minniháttar á tekjur samstæðunnar og þær sóttvarnaraðgerðir sem gripið hefur verið til hafa ekki valdið verulegum kostnaðarauka.
Verulegur umsnúningur er á fjármagnsliðum til hins betra en þar munar mestu um gengishagnað upp á 82,8 milljónir króna á móti 194,2 milljóna króna gjaldfærslu vegna gengismunar árið áður. Því má segja að rétt tæplega helmingur þess gengismunar sé kominn til baka.

Hagnaður samstæðunnar Norðurorku hf. samkvæmt rekstrarreikningi nam 546,1 milljónum króna á árinu 2021 samanborið við 206,6 milljónir króna árið á undan.

Rekstrartekjur samstæðunnar námu 4.319 milljónum króna og hækkuðu um 6,8% milli ára.

Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) nam 1.791 milljón króna eða 41,5% af veltu samanborið við 1.564 milljónir króna árið áður.

 

Ársskýrsla Norðurorku

 

 

Ársskýrsla Norðurorku

 

EBITDA stendur fyrir framlegð reksturs án fjármagnsliða, afskrifta og skatta.
EBITDA framlegð er hlutdeild EBITDA af heildartekjum.

 

Ársreikningur samstæðu Norðurorku 2021

 

Efnahagur

Heildareignir Norðurorku námu 21.151 milljón króna í árslok 2021 og heildarskuldir 8.342 milljónum króna. Í lok árs nam handbært fé 534 milljónum króna en handbært fé frá rekstri nam 1.677 milljónum króna. Eigið fé var 12.810 milljónir króna og eiginfjárhlutfall í árslok 60,6%.

Fjárfesting samstæðunnar í varanlegum rekstrarfjármunum á árinu 2021 nam 1.141 milljón króna en verulegar fjárfestingar hafa verið á undanförnum árum í hitaveitu og fráveitu.

Tekið var nýtt lán á árinu hjá Lánasjóði sveitarfélaga upp á 600 milljónir króna en um er að ræða svokallaða græna fjármögnun. Skuldsetning samstæðunnar heldur því áfram að aukast milli ára en vaxtaberandi skuldir hækkuðu um 445 milljónir króna milli ára.

Arðsemi eigin fjár fyrir árið er 4,33% samanborið við 1,67% árið 2020.

Greiddur arður á árinu 2021 vegna afkomu ársins 2020 var 127 milljónir króna.

Ársskýrsla Norðurorku

 

 

Ársreikningur samstæðu Norðurorku 2021

 

Sjóðstreymi

Sjóðstreymisyfirlit gefur glögga mynd af raunverulegu peningastreymi til og frá rekstrinum.

Veltufé frá rekstri jókst um 229 milljónir króna milli ára. Handbært fé í upphafi árs 2021 var 29,9 milljónir króna en endar í 533,9 milljónum króna í lok árs. 
Miklar fjárfestingar hafa verið undanfarin ár og ánægjulegt hversu vel hefur tekist til þrátt fyrir heimsfaraldur.

Dökkbláu liðirnir sýna innstreymi fjármagns og ljósbláu liðirnir útstreymi fjármagns.

Ársskýrsla Norðurorku

 

Ársreikningur samstæðu Norðurorku 2021

Lykiltölur 

Lykiltölur (fjárhæðir í þúsundum króna)


  2017 2018 2019 2020 2021
Rekstrartekjur 3.529.638 3.817.436 4.032.278 4.045.931 4.319.032
Orkukaup 818.984 808.564 775.801 659.798 690.589
Almennur rekstrarkostnaður * 1.457.792 1.521.326 1.828.816 1.822.584 1.837.429
Almennur rekstrarkostnaður sem hlutfall af rekstrartekjum 41,3% 39,9% 45,4% 45,0% 42,5%
Rekstrarhagnaður (EBIT) 782.661 971.802 672.676 732.671 923.938
EBITDA 1.252.863 1.487.545 1.427.661 1.563.549 1.791.014
EBITDA framlegð 35,5% 39,0% 35,4% 38,6% 41,5%
Fjárfestingahreyfingar 1.494.329 2.170.378 2.066.521 1.589.630 1.319.806
Fjárfestingahreyfingar í hlufalli við tekjur 42,3% 56,9% 51,2% 39,3% 30,6%
Hagnaður 497.653 559.136 347.548 206.602 546.056
Hagnaður sem hlutfall af rekstrartekjum 14,1% 14,6% 8,6% 5,1% 12,6%
           
Eignir 14.054.830 18.698.976 19.796.506 20.199.761 21.151.363
Eigið fé 8.567.234 12.084.458 12.306.138 12.394.375 12.809.529
Skuldir 5.487.596 6.614.519 7.490.367 7.805.386 8.341.833
           
Arðsemi eigin fjár 5,9% 5,4% 2,9% 1,7% 4,3%
Eiginfjárhlutfall 61,0% 64,6% 62,2% 61,4% 60,6%
Veltufjárhlutfall 0,74 2,10 1,25 0,79 1,35
Innra virði 9,68 14,27 14,53 14,64 15,13

 

* Rekstrargjöld án afskrifta og orkukaupa

         
 
Horfur í rekstri

Áætlanir samstæðunnar fyrir árið 2022 gera ráð fyrir að rekstrarafkoma verði 383,3  milljónir króna hjá móðurfélaginu og 33,9 milljónir króna hjá dótturfélaginu fyrir tekjuskatt. Í tekjuáætlun er byggt á væntum magnbreytingum miðað við reynslu síðustu ára.

Kostnaðaráætlun er byggð á raunkostnaði félagsins að teknu tilliti til þeirra viðmiða sem besta vitneskja er um svo sem verðbólguþróun og vaxtastig. Í rafveitu er byggt á raunkostnaði og að teknu tilliti til þeirra viðmiða sem ákvörðun tekjumarka felur í sér.

Áætlanir samstæðunnar um framkvæmdir á árinu 2022 hljóða upp á rétt tæplega 1.000 milljónir króna en þar eru stærstu tölur tengdar Hjalteyrarverkefninu. Áfram er gert ráð fyrir miklum fjárfestingum til að auka orkumátt hitaveitunnar og ljóst að leggjast þarf í rannsóknarvinnu vegna hennar. Einnig er gert ráð fyrir töluverðum framkvæmdum við spennubreytingar í dreifikerfi rafmagns ásamt því sem unnið er að endurnýjun á húsnæði Norðurorku að Rangárvöllum svo helstu framkvæmdir séu nefndar. Töluverðar framkvæmdir eru einnig fyrirhugaðar í gatnagerð þá bæði tengt nýframkvæmdum og endurgerð.

Ársreikningur samstæðu Norðurorku 2021 - PDF

Ársreikningur móðurfélags Norðurorku 2021 - PDF

 

Til baka á forsíðu

Lykiltölur

m.kr.
Rekstrartekjur
m.kr.
EBITDA
m.kr.
Handbært fé frá rekstri
Innra virði
%
Eiginfjárhlutfall