Fara í efni

Gæðamál

Norðurorka afhendir kalt vatn, heitt vatn og rafmagn til viðskiptavina og sér um að fráveita sé í lagi. Þetta eru gríðarlega mikilvægir innviðir sem samfélagið reiðir sig á allan sólarhringinn, alla daga ársins.
Til að tryggja að fyrirtækið sinni sínum mikilvægu verkefnum vel þarf gott utanumhald. Það gerir Norðurorka m.a. með vottuðu gæðakerfi sem tryggir kerfisbundnar úttektir óháðra aðila en fyrirtækið hefur haldið vottun sinni frá upphafi. Á hverju ári tekur Heilbrigðiseftirlitið sýni úr öllum vatnsveitum Norðurorku til örverugreiningar auk þess sem tekin eru sýni til heildarefnagreiningar. Reglulegt vinnslueftirlit fer fram í hitaveitunni þar sem m.a. er mælt efnainnihald vatnsins og lagt mat á heildarafkastagetu vinnslusvæðanna. Árlega eru gerðar spennugæðamælingar í rafveitu til að fylgjast með því að kröfur til spennugæða, sem fram koma í reglugerðum og stöðlum, séu uppfylltar. Í fráveitunni eru framkvæmdar reglulegar sýnatökur meðfram strandlengju Akureyrar og einnig er fylgst með álagi í kringum skilgreind þynningarsvæði. 

Frá árinu 2011 hefur Norðurorka rekið innra eftirlitskerfi með sölumælum sínum sem hluta af gæðakerfi fyrirtækisins. Þessi þáttur gæðakerfisins snýr að því að tryggja réttar mælingar og að mælaskipti fari fram á réttum tíma.  Árið 2021 var skipt um 1.008 mæla í hitaveitu.  Settir voru upp 85 varmaorkumælar til að einfalda aflestur og uppgjör en einnig sem lið í þeirri framtíðarþróun að selja varmaorku í stað rúmmetra. Heildarfjöldi varmaorkumæla var 2.678 stk í lok árs 2021. Einnig voru settir upp nokkrir nýir kaldavatnsmælar á stærri heimlagnir hjá lögaðilum og mun sú vinna halda áfram árið 2022.  Rúmlega 414 aflrænum mælum í rafveitu var skipt út á árinu fyrir rafræna.

Þó að reglulegt eftirlit með gæðum sé nauðsynlegt snúast gæðamál um svo miklu meira. Gott gæðakerfi ýtir undir að hver einasti starfskraftur taki eftir og leiti að tækifærum til að tryggja gæði betur, bæta verkferla, auka öryggi og minnka álag á starfsfólk svo eitthvað sé nefnt. Hjá Norðurorku eru stöðugt í gangi umbótaverkefni, bæði stór og smá, sem miða að því að bæta fyrirtækið á allan mögulegan hátt. Að reka gæðastjórnunarkerfi skv. ISO 9001 er verkefni sem snertir alla þætti fyrirtækisins og skuldbinding stjórnenda og þátttaka starfsfólks er þar lykilatriði. Starfsfólk Norðurorku er stolt af fyrirtækinu og leggur metnað sinn í að bæta það stöðugt.

Gott gæðakerfi snýst nefnilega ekki einungis um að gera vel heldur snýst það um að gera sífellt betur.

Umhverfismál

Umhverfismál eru Norðurorku afar mikilvæg og hefur fyrirtækið samþykkt umhverfisstefnu og skuldbundið sig til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda auk þess að minnka myndun úrgangs frá starfseminni. 

Til að undirstrika áherslu á virðingu við náttúruna hefur starfsfólk Norðurorku lagt sitt að mörkum í umhverfismálum undanfarin ár m.a. með því að hittast eftir vinnu, einn dag að vori, ásamt fjölskyldum til að tína rusl og fegra umhverfið í næsta nágrenni við höfuðstöðvar fyrirtækisins á Rangárvöllum. Í byrjun júní komu saman 35 einstaklingar, stórir og smáir, til að tína rusl og njóta útiverunnar í rigningunni. Dagurinn endaði svo á skemmtilegri pizzuveislu. Hér má sjá fleiri myndir frá deginum.

Helstu aðgerðir fyrirtækisins til að draga úr kolefnislosun vegna starfseminnar er áhersla á að kanna ávallt möguleikann á vistvænum bílum við endurnýjun á bílaflotanum en eins og sjá má í kaflanum Tæki og búnaður þá eru nú 16 af 37 bílum Norðurorku knúnir á vistvænan hátt og þeim fer fjölgandi. 

Auk áherslu á að finna leiðir til að minnka losun gróðurhúsalofttegunda vinnur fyrirtækið einnig í bindingu kolefnis. Í gegnum árin hefur Norðurorka gróðursett tré og í upphafi ársins 2021 átti fyrirtækið 54 hektara af skógi sem binda koltvísýring. Á árinu voru metanvinnslusvæði Norðurorku á Glerárdal og landsvæði Norðurorku á Hjalteyri metin með tilliti til skógræktar og gróðursettar 1.800 lerkiplöntur á metanvinnslusvæði Norðurorku á Glerárdal sem koma til með að binda rúm 200 tonn af koltvísýringi á næstu 50 árum. Svæðið á Glerárdal er gróðurfarslega erfitt til skógræktar þar sem samkeppnisgróður er hávaxinn og erfiður. Því þarf að gróðursetja pottaplöntur í stóran hluta svæðisins. Á svæðinu á eftir að gróðursetja 11.500 plöntur en heildarbindingin verður að því loknu um 2.300 tonn af koltvísýringi á 50 árum. 
Á Hjalteyri eru tækifæri til skógræktar mikil og samkeppnisgróður öllu þægilegri en á Glerárdal. Ákveðið var að meta einnig möguleika til skógræktar á Reykjum í Fnjóskadal en Norðurorka hefur metnaðarfull áform um áframhaldandi skógrækt næstu ár.

Til viðbótar við skógræktina hefur Norðurorka, frá árinu 2014, unnið gegn gróðurhúsaáhrifum með því að framleiða metangas úr gömlu sorphaugunum ofan við Akureyri. Þar sem metan er um 24 sinnum öflugri gróðurhúsalofttegund en koltvísýringur næst mikil minnkun gróðurhúsaáhrifa með því að koma í veg fyrir að metanið sleppi út í andrúmsloftið.

Á myndinni hér fyrir neðan má sjá að fyrirtækið bindur meiri koltvísýring en það losar frá starfseminni

 

Ársskýrsla Norðurorku

 


Árið 2021 var fyrsta heila árið sem hreinsistöð fráveitu var rekin og á því ári hreinsaði stöðin tæp 20 tonn af rusli úr fráveitunni. Hreinsistöðin er svo sannarlega jákvætt skref í umhverfismálum fyrir allt samfélagið við Eyjafjörð. Þar fer fram "fyrsta þreps hreinsun" þ.e. að allir fastir hlutir í fráveituvatninu eru síaðir frá með 3 mm þrepasíun áður en fráveituvatni er veitt út í fjörðinn.  

Öryggismál

Norðurorka leggur áherslu á að ekkert verk sé svo mikilvægt að hætta megi öryggi eða heilsu fólks vegna þess. Fyrirtækið leggur metnað í að útvega þann öryggisbúnað sem þurfa þykir til að tryggja öryggi starfsfólks og almennings vegna framkvæmda.

Haldin er skrá yfir slys og hættuleg atvik hjá Norðurorku og er starfsfólki skylt að tilkynna strax ef það verður fyrir slíku. Vinnuslys árið 2021 voru 10, þar af 2 fjarveruslys. Óásættanlegar aðstæður, ótryggur búnaður eða annað sem ógnað getur öryggi og/eða heilsu er einnig skráð ásamt næstum slysum og voru þessar skráningar 9 á árinu. Við hverja skráningu fær næsti yfirmaður póst um atvikið og sér hann til þess að úrbætur séu gerðar eins fljótt og auðið er, í samvinnu við þann sem skráði. 

Hjá Norðurorku starfar öryggisnefnd sem fundar að lágmarki átta sinnum yfir árið og oftar ef þurfa þykir. Fundina sitja einnig  öryggisstjóri og verkefnastjóri öryggismála . Farið er m.a. yfir allar slysaskráningar og ábendingar varðandi öryggismál og fylgst með því að úrbætur séu framkvæmdar.

Til baka - Yfirlit yfir starfsemina